Våre høringssvar

Høringssvar er en viktig del av Norsk Ergoterapeutforbunds arbeid. Ved hjelp av innspill fra tillitsvalgte og medlemmer former forbundskontoret kvalifiserte svar og anbefalinger på vegne av organisasjonen. Her ligger alle høringssvar levert av forbundet fra 2000 til nå. Du står fritt til å bruke eller sitere oss.

Dato Mottaker Tittel
2018    
10.04.18 Helse- og omsorgsdepartementet Innspill til Blankholmutvalget - Priotieringer i kommunale helse- og omsorgstjenester
22.03.18 Helsedirektoratet Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
22.03.18 Helsedirektoratet Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
2017    
08.12.17 Helse og omsorgsdepartementet Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
01.11.17 Helse- og omsorgsdepartementet Endring av definisjon av habilitering og rehabilitering
25.10.17 Helsedirektoratet Pakkeforløp, hjerneslag
18.09.17 Helsedirektoratet Pakkeforløp. Utredning av psykiske lidelser hos voksne
18.09.17 Helsedirektoratet Pakkeforløp. Utredning av psykiske lidelser hos barn og unge
18.09.17 Helsedirektoratet Somatisk helse og levevaner i Pakkeforløp for psykisk helse
18.09.17 Helsedirektoratet Pakkeforløp. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
21.08.17 Norsk Helsenett/KomUT Veileder for elektronisk samhandling,fysioterapi og ergoterapi
21.08.17 Helsedirektoratet Veileder for kommunens oppfølging av brukere medstore og sammensatte behov
01.08.17 Helsedirektoratet Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
19.06.17 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Kompetansebehov i barnevernstjenesten
18.05.17 Arbeids- og sosialdepartementet En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring
20.04.17 Kunnskapsdepartementet Høringssvar - Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene.
08.01.17 Kommunal- moderniseringsdepartementet Endring av byggteknisk forskrift
26.01.17 Barne- og familiedepartementet På lik linje
05.01.17 Helse- og omsorgsdepartementet Definisjon av re/habilitering
2016  
24.10.16 Helse- og omsorgsdepartementet Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB.
19.10.16 Ekspertgruppen Felles innspill til Hjelpemiddelutvalget sammen med FFO og Handikappforbundet
04.10.16 Ekspertgruppen Innspill til Hjelpemiddelutvalget
30.09.16 Helse- og omsorgsdepartementet Forslag i Primærhelsemeldingen og Oppgavemeldingen
30.09.16 Stortingets arbeids- og sosialkomité NAV i en ny tid
28.09.16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nye oppgaver til større kommuner
25.04.16 Ekspertgruppen Helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken
12.04.16 Helsedirektoratet Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjoner og skolehelsetjenesten
03.02.16 Stortingets helse- og omsorgskomité Dok 8:34 S (2015-16) Sikre rehabilitering og fysisk trening i sykehjem
05.01.16 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov
2015    
16.12.15 Kunnskapsdepartementet Endringer i barnehageloven
29.10.15 Helse- og omsorgsdepartementet Endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven
15.10.15 Helse- og omsorgsdepartementet Krav om politiattest i helse- og omsorgstjenestene i kommunene
15.10.15 Helse- og omsorgsdepartementet Rett til opphold i sykehjem
09.10.15 Helse- og omsorgskomiteen Felles merknader med FFO, Handikappforbundet og Unge Funksjonshemmede til Stortingsmelding 26 Primærhelsemeldinga
01.10.15 Helse- og omsorgskomiteen Stortingsmelding 26 Primærhelsemeldinga
24.09.15 Helse- og omsorgsdepartementet Nytt pasient- og brukerregister
24.09.15 Helse- og omsorgsdepartementet Fritt rehabiliteringsvalg
09.09.15 Arbeids- og sosialdepartementet Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak
07.09.15 Arbeids- og sosialdepartementet Et NAV av muligheter. Sluttrapport fra Ekspertgruppen for gjennomgang av NAV
25.08.15 Helse- og omsorgsdepartementet Høring, Demensplan 2020
21.05.15 Kommunal og forvaltningskomiteen Høring, Kommuneproposisjonen 2016
30.04.15 Helse- og omsorgsdepartementet Innspill til nasjonal helse- og sykehusplan
29.04.15 Kommunal- og forvaltningskomiteen Felles innspill på Meld. Stortingsmelding 14  Kommunereformen
11.04.15 Kommunal- og forvaltningskomiteen Kommentarer til Stortingsmelding 14 Kommunereformen
23.03.15 Kunnskapsdepartementet Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg
15.03.15 Statens vegvesen Endring i førerkortforskriftens vedlegg 1 - Helsekrav
09.03.15 Helse- og omsorgsdepartementet Demensplan 2020
18.02.15 Helse- og omsorgsdepartementet NOU – 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten
12.02.15 Helse- og omsorgsdepartementet Utdypende innspill til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
12.02.15 Helse- og omsorgsdepartementet Behov for ergoterapeuter i helsetjenestene
11.02.15 Helse- og omsorgsdepartementet Innspill til opptrappingsplan på re/habiliteringsområdet
2014    
10.11.14 Helsedirektoratet Innspill til behovet for et kommunalt helse- og omsorgstjenesteregister, KHOR
06.11.14 Helse- og omsorgskomiteen Statsbudsjettet 2015
23.09.14 Arbeids- og sosialdepartementet Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidige ansettelser (Unio)
21.09.14 Helse- og omsorgsdepartementet Innspill til folkehelsemeldingen
01.09.14 Helsedirektoratet Felles innspill fra til opptrappingsplan på re/habiliteringsområdet
28.08.14 Kommunal- og moderniserings-departementet Innspill til forslag om endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven
22.08.14 Helsedirektoratet Høring på veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
04.08.14 Arbeids- og sosialdepartementet Høring. Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov
07.08.14 Helse- og omsorgsdepartementet Høring. Endring av forskrift om egenandeler og refusjon for voksenpsykiatrisk poliklinisk virksomhet
02.07.14 Helse- og omsorgsdepartementet Innspill til stortingsmelding om primærhelsetjenesten
19.05.14 Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Høring, revidert nasjonalbudsjett
18.03.14 Stortingets helse og omsorgskomité Høring om styrking av arbeidet med heltid i helsesektoren
14.03.14 Helse- og omsorgsdepartementet Fastlegers reservasjonsrett
13.01.14 Helse- og omsorgsdepartementet Forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter
2013    
24.10.13 Helse- og omsorgsdepartementet Høring på forslag til endring av forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
24.09.13 Helse- og omsorgsdepartementet Endring i spesialisthelsetjenesteloven mm, oppnevning av kontaktperson
16.09.13 Helsedirektoratet Høring på veileder Forebygging, utredning og behandling av psykiskelidelser hos eldre
15.08.13 Rådet for psykisk helse Høring på strategiplan 2014-2013
21.05.13 Stortinget - Helse og omsorgskomiteen Innspill til Folkehelsemeldingen (Stortingsmelding 34)
14.05.13 Stortinget - Helse og omsorgskomiteen Innspill til Morgendagens omsorg (Stortingsmelding 29)
14.01.13 Helse- og omsorgsdepartementet Innspill til Folkehelsemeldingen
3.01.13 Helse- og omsorgsdepartementet Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenestene
2012    
19.12.12 Helsedirektoratet Pasienter med CFS/ME: utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering og pleie og omsorg.
30.10.12 Helse- og omsorgsdepartementet Endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra EØS-land §§ 15 og 23
22.10.12 Barne-, likestillings- og inkuderingsdepartementet Innspill til arbeid med vurdering av den barnevernfaglige og normative retningen for barnevernet i lovpropsisjonen til Stortinget.
28.09.12 Kunnskapsdepartementet Behov for organisering av et system for analyse og formidling av kompetanseframskrivninger i Norge
28.8.12 Helse- og omsorgsdepartementet Innspill til Melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet
6.7.12 Arbeidsdepartementet Høringsuttalelse til NOU 2012:6; Arbeidsrettede tiltak
20.3.12 Helse- og omsorgsdepartementet Revidert fastlegeforskrift
21.02.12 Helsedirektoratet Nasjonal retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser
2011    
13.12.11 Helsedirektoratet Retningslinjer for retningslinjer
05.12.11 Helsedirektoratet Høringsinnspill til nasjonal faglig retingslinje for diagnostisering og oppfølging av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)
10.11.11 Helse- og omsorgsdepartementet NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg
05.10.11 Helse- og omsorgsdepartementet Forskrifter, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
29.8.11 Arbeidsdepartmentet Forskrift til lov om sosiale tjenester i NAV
18.01.11 Helse- og omsorgsdepartmentet Nasjonal helse- og omsorgsplan
18.01.11 Helse- og omsorgsdepartementet Ny folkehelselov
17.01.11 Helse- og omsorgsdepartementet Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
     
    Linkene nedenfor er ikke aktive gi beskjed til post@ergoterapeutene.org dersom du ønsker tilgang til dem.
2010    
     
30.09.10 Kommunal- og regionaldepartmentet Samkommunemodellen
27.09.10 Arbeidsdepartementet NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helthetlig hjelpemiddeltilbud
16.08.10 Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet Høringssvar vedrørende NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Innstilling fra samordning av tjenester for utsatte barn og unge.
10.08.10 Helse- og omsorgsdepartementet Pliktmessig avhold for helsepersonell - forslag om lovendring og forskrift
31.05.10 Arbeidsdepartementet Høring vedrørende utredning om hvordan tilbudet innenfor høyere utdanning kan bidra til å dekke langsiktig kompetansebehov i arbeids- og velferdsforvaltningen