Forbundets lederartikkel. Ergoterapeuten nummer 1 februar 2013

Forbundets leder til fagbladet Ergoterapeuten nummer 1, februar 2013 skrevet av forbundsleder Mette Kolsrud.

Alle må med i fellesskapet

Med drahjelp fra Samhandlingsreformen har Norsk Ergoterapeutforbund de siste årene blitt en synlig og tydelig aktør i utviklingen av helse- og velferdstjenestene. Ergoterapeutene er nå en selvfølgelig faggruppe på de arenaene hvor vi er mest synlige som aktører. Særlig har fokuset på ergoterapeuters arbeid innen rehabilitering og ergoterapi i kommunehelsetjenesten blitt styrket. Det er et godt utgangspunkt for arbeidet på andre arenaer framover.

Synliggjøring og verdsetting av ergoterapeuters framtidsrettede kompetanse har vært en stor dugnad i organisasjonen. Medlemmer og tillitsvalgte har jobbet på mange og ulike områder med vårt budskap og vært viktige ambassadører for faget. Her er det de mange bekker små som har gitt resultater. Flere ergoterapeuter får muligheter til nye og spennende oppgaver og det kommer flere stillinger hvor ergoterapeuters kompetanse er aktuell ute i kommunene og på nye områder. Vi er stolte av den jobben vi har gjort, og vi er stolte av dugnadsinnsatsen.

Men vi kan være enda fler som bidrar! Vi ser at en del ergoterapeuter står utenfor organisasjonen og fellesskapet. Det gjelder nyutdannede som starter sin yrkeskarriere med ulike vikariater og kortere arbeidsforhold, det gjelder ergoterapeuter som jobber uten andre ergoterapeutkollegaer, og det kan gjelde din kollega på arbeidsplassen. De trenger forbundet, og forbundet trenger dem.

Det er tradisjonelt to grunner til at noen ikke er med i organisasjonen; at de ikke kjenner til hva forbundet står for, eller at de ikke er blitt spurt om å bli med. Det må vi gjøre noe med! Alle må vite om forbundet, og alle må bli spurt om å bli medlem – spurt på nytt og på nytt. Ved at vi er flere som bidrar, får vi mer makt og innflytelse, både på den enkelte arbeidsplass og i lokalmiljøet. Forbundet har nå satt i gang en rekrutteringskampanje med fine vervepremier, et tilbud som er omtalt i dette nummeret av Ergo­terapeuten. Benytt sjansen, og delta i rekrutteringsdugnaden!

Ergoterapeuter er nå på et mangfold av arenaer hvor vi tidligere ikke var aktuelle. Kampanjen for ergoterapeuter som en selvfølgelig tjeneste til brukere, «Selvfølgen», som forbundet hadde på slutten av åttitallet, er nå i mål! Vi er ikke bare en selvfølge i politiske dokumenter, men vi er en profesjon som er etterspurt for å løse nye utfordringer i helse- og velferdstjenestene. Et klart eksempel er innen velferdsteknologi. NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg» foreslo en tredobling av ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten for å møte de nye utfordringene.  

De siste to årene har forbundet gjennom sitt fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering klart å vise nye muligheter for at mennesker kan leve og bo i sitt hjem og nærmiljø. Mange kommuner har oppdaget dette og sett ergoterapeuters sentrale rolle i denne tilnærmingen. Aktivitet og deltakelse står sentralt i planlegging av nye tjenester for oppfølging av Samhandlingsreformen. Dette gir ergoterapeuter nye muligheter også i framtiden. Vi har fortsatt en viktig jobb å gjøre med å synliggjøre og tydeliggjøre vår kompetanse og ergoterapeuters bidrag i helse- og velferdstjenestene. Derfor bør vi være så mange ambassadører som mulig. Spør en kollega eller en du kjenner som ikke er medlem! Vi trenger en dugnad for å få alle med i fellesskapet.

Print