Forbundets lederartikkel. Ergoterapeuten nummer 5 oktober 2013

Forbundets leder til fagbladet Ergoterapeuten nummer 5, oktober 2013 skrevet av forbundsleder Mette Kolsrud.

Til statsminister Erna Solberg

Norsk Ergoterapeutforbund vil gratulere deg og Høyre med en stor valgseier. Vi håper på et godt samarbeid med deg og din regjering i årene framover. Ergoterapeuter har en kompetanse som er samfunnsnyttig og kan bidra til å fremme mange av de sakene regjeringen er opptatt av innen helse- og velferdspolitikken.

Vår yrkesutøvelse er basert på å fremme den enkeltes aktivitet og deltakelse i hverdagslivet og samfunnslivet, spesielt for mennesker med ulike psykiske og somatiske funksjonsbegrensninger.
Den politiske plattformen regjeringen bygger på, har mange positive saker innen helse, velferd og arbeid. Ergoterapeuter vil gjerne bidra til å realisere disse målene, både i kommunene, i spesialisthelsetjenesten og i NAV-systemene.

Vi støtter fullt ut viktige tiltak som Opptrappingsplan for rehabilitering og for rusomsorgen, oppsøkende hjemmebesøk, økt satsning på velferdsteknologi, utbygging av et lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene, styrking av tilbudet til personer med demens, og styrking av folkehelsearbeidet.

Men hvorfor har dere ikke nevnt betydningen av å etablere hverdagsrehabiliteringstjenester i kommunene? Disse tar utgangspunkt i brukerens ønske om å klare viktige daglige gjøremål, og er et innovativt tiltak som er lønnsomt både for brukere og samfunn. Det bidrar til at flere kan mestre hverdagen og være selvstendige, og det reduserer behovet for praktisk hjelp.

Vi har merket oss at regjeringen vil hindre nedbygging av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten inntil tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget opp i kommunene. Det er veldig bra. Videre er det positivt at regjeringen vil satse på flere ulike tiltak for å øke arbeidsdeltakelsen for mennesker med ulike  funksjonsbegrensninger. Her kan ergoterapeuter bidra med mange ulike tiltak og løsninger basert på den enkeltes behov og ressurser.

At regjeringen ønsker å legge til rette for økt bruk av annet helsepersonell i tilknytning til fastlegekontorene, er spennende og nyskapende. Større tverrfaglighet kan ha stor betydning. Ergoterapeuter vil i nært samarbeid med fastlegene kunne hjelpe mange til å mestre hverdagen med tidlig intervensjon og forebygging. Her er store muligheter til å redusere sykefravær, få flere raskere tilbake i jobb, forebygge funksjonsreduksjon og hjelpeavhengighet og bidra til hverdagsmestring for mennesker med psykiske problemer og rusavhengighet.

Vi er derimot skeptiske til et for stort fokus på sykehjemsutbygging. Selvfølgelig skal syke som trenger heldøgns pleie, få det. Men når målet er at mennesker skal være selvstendige lengst mulig i eget liv, så gir det et feil bilde av de eldres ressurser og muligheter om sykehjem blir det viktigste satsningsområdet. Likedan mener vi at det ikke er nok å legge opp til å benytte flere rehabiliteringsplasser i private institusjoner og arbeidstreningsinstitusjoner. Det kan være nødvendig i en kort periode. Men livet skal leves der folk bor, jobben skal gjøres på arbeidsplassen, og mennesker skal bo i egne hjem. Da må mer av rehabiliteringen skje i kommunene.

Og til slutt: Norsk Ergoterapeutforbund er for å innføre kompetansekrav i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester under forutsetning av at det blir reelle kompetansekrav og ikke bare en oppramsing av profesjonsgrupper, som i den gamle loven. Ergoterapeuter har lang og negativ erfaring med ikke å være en lovpålagt tjeneste, men en etterspurt kompetanse. Dit ønsker vi oss ikke tilbake!

Med vennlig hilsen
Norsk Ergoterapeutforbund

Mette Kolsrud
forbundsleder

Print