Forbundets lederartikkel. Ergoterapeuten nummer 4 august 2014

Forbundets leder til fagbladet Ergoterapeuten nummer 4, august 2014 er skrevet av forbundsleder Mette Kolsrud.

Ergoterapeutenes framtid

Nå er tiden inne for refleksjon, debatt og beslutninger om Norsk Ergoterapeutforbunds framtid. Forbundets skal avholde landsmøte fra 17. til 19. november. To viktige saker står på dagsorden: Et nytt målprogram og en ny organisasjonsmodell som skal møte framtidens utfordringer. Forbundets visjon er aktivitet og deltakelse for alle. Det er en klar målsetting, både for ergoterapeuters faglige innsats og for vår egen fagorganisasjon.

I inneværende landsmøteperiode har ergoterapeuters kompetanse på mestring av hverdagsaktiviteter blitt tydeligere og bedre kjent. Forbundet har utviklet seg og blitt mer aktive i politiske saker som omhandler ergoterapeuters fagområder og rammebetingelser. Ergoterapeuter har satt hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering på dagsorden i mange av landets kommuner.

Dette er blitt lagt merke til, og ergoterapeutene blir lyttet til. Antall medieoppslag om ergoterapeuter på ulike områder har økt, fra noen i uka til flere hver dag.

På landsmøtet i november skal det vedtas et nytt program for neste periode. Samfunnet står foran store forandringer som endringer i kommunestrukturen, i strukturen for helsetjenestene og i arbeidsbetingelsene. Dette får betydning også for ergoterapeuters yrkesutøvelse.

Programmet skal synliggjøre forbundets politikk og de sentrale sakene forbundet skal arbeide med for å fremme visjonen om aktivitet og deltakelse for alle. Ergoterapeutenes fagforbund skal være en aktiv samfunnsaktør på områder der ergoterapeuter har fagkompetanse. Vi skal bidra i samfunnsutviklingen, i utviklingen av helse- og velferdstjenestene og i arbeidslivet. Landsmøtet skal vedta hvilke saker som skal prioriteres for å fremme våre mål.

En bredt sammensatt arbeidsgruppe har arbeidet fram et forslag til ny organisasjonsmodell. Målet er å skape en organisasjon hvor medlemmenes engasjement forvaltes som en ressurs, styrkes og utvikles, og som har gode faglige nettverk og møteplasser og tilgjengelige ergoterapifaglige kurs.

Forbundet ønsker å styrke medlemsdemokratiet og de tillitsvalgte og etablere en mer gjennomgående representasjon i organisasjonen. For å oppnå disse målene foreslås det en del endringer, blant annet inndeling i regioner.Landsmøtepapirene sendes ut i begynnelsen av september. Jeg vil oppfordre alle medlemmene til å delta i debatten, påvirke programmet, og bidra til en sterk, tydelig og framtidsrettet organisasjon!

Print