Forbundets lederartikkel. Ergoterapeuten nummer 3 juni 2013

Forbundets leder til fagbladet Ergoterapeuten nummer 3, juni 2013 skrevet av forbundsleder Mette Kolsrud.

To viktige stortingsmeldinger

To viktige stortingsmeldinger
Regjeringen la i slutten av april fram to stortingsmeldinger som vil få stor betydning for framtidens kommunale helse- og velferdstjenester: «Morgendagens omsorg» og «Folkehelsemeldingen». Forbundet har gitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet til begge meldingene i forkant og deltok på høringene for meldingene i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Begge meldingene har et klart budskap om å styrke innbyggernes mestring av egen helse, og en økt satsning på de helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tjenestene i kommunene. Dette er helt i tråd med forbundets syn og våre innspill til meldingene. Ergoterapeutene bør være spesielt fornøyde med at «Morgendagens omsorg» gir en klar anbefaling til kommunene om å satse på hverdagsrehabilitering. Videre legges det stor vekt på at velferdsteknologlogiske løsninger må implementeres i tjenestene og bidra til at mennesker skal kunne bo og leve lengre i eget hjem.

Selv om forbundet er positive til innholdet i meldingene, ser vi også noen utfordringer:

  • Behov for mer kunnskap: Generelt vet vi for lite om hvilke tjenenester som er mest virksomme. Det er et stort kunnskapshull når de gjelder effekten av forebygging og rehabilitering i kommunene. Norsk Ergotera­peutforbund mener det er behov for et nasjonalt kompetansesenter for rehabiliteringstjenester med hovedvekt på de kommunale tjenestene, men hvor hele rehabiliteringskjeden legges til grunn. Et slikt senter må ha en stor bredde i metodisk tilnærming og i forskningsperspektivet sitt. Kompetansesenteret må være nettverksbygger på fagfeltet og legge stor vekt på at forskningsresultater skal tas i bruk. Fagkunnskap i kommunene må også fornyes for å utvikle og iverksette nye tjenester. Et godt eksempel på kompetanseoppbygging for ergoterapeuter er videreutdanningen i allmennhelse, som har generert mange lokale utviklingsprosjekter som ledd i utdanningen. Forbundet bidrar også med ulike kurs og skal i høst arrangere et kurs for ledere om innovasjon i kommunene. Utdanningssystemene må utvikle nye og aktuelle videreutdanninger som skaper innovasjon, og kommunene må satse på kompetanseoppbygging i mye større grad.
  • Behov for større tverrfaglighet: Når utfordringene er sammensatte, må mennesker møtes på sine individuelle behov for å få til endringsprosesser. Bredere kompetansesammensetning og mer kompetanse på hverdagsmestring er nødvendig på alle tjenesteområder. Mestringsperspektivet og hverdagslivets utfordringer, som er ergoterapeuters kjerneområde, må sterkere inn på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, demensomsorgen, pleie- og omsorg-, psykiatri- og rustjenester, i forebyggende og helsefremmende arbeid og folkehelsearbeidet.
  • Behov for flere ergoterapeuter: Mestring av hverdagslivet og bedring i den generelle folkehelsen er et overordnet mål i meldingene og i den nye lovverket.  Da blir det nødvendig med flere ergoterapeuter i kommunene. Under begge høringene i Stortingets helse- og omsorgskomité ble behovet for flere ergoterapeuter i kommunene påpekt av forbundet. Fra en av representantene fikk vi spørsmål om utdanningskapasiteten var stor nok, og vi svarte: Det må bli flere ergoterapeuter og større utdanningskapasitet om vi skal kunne tredoble antallet ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten, som det ble foreslått i NOUen «Innovasjon i omsorgen» i 2012.
Print