Forbundets lederartikkel. Ergoterapeuten nummer 1 februar 2012

Forbundets leder til fagbladet "Ergoterapeuten" nummer 1, februar 2012 skrevet av forbundsleder Mette Kolsrud.

Hverdagsrehabilitering – en suksessmodell

Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig arbeidsmodellsom har vakt stor interesse her i landet det siste året. Hverdagsrehabiliteringen har som mål at mennesker som opplever en ny funksjonsbegrensning, skal møtes med tilbud om trening i hverdagslivets gjøremål i egne omgivelser for å kunneleve et mest mulig selvstendig liv. Det er en tidlig intervensjon for å forebygge funksjonsreduksjon, helt i tråd med intensjonene isamhandlingsreformen.

 

Mye av oppmerksomheten rundt denne modellen er takket være de oppsiktsvekkende forskningsresultatene fra innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten i Fredericia kommune i Danmark. Resultateneviser at brukerne blir mer selvstendige, får mindre hjelpebehov og opprettholder styringen i eget liv. Terapeuter, pleiere og hjemmetrenereopplever at de gjør en meningsfull jobb, og kommunen sparer penger på redusertbruk av tjenester. Fredericia kommune i Danmark er en innovativ kommune som harvunnet flere innovasjonspriser.

 

Deres hovedprosjekt heter «Lengst mulig i egetliv» og hverdagsrehabilitering er en viktig del av dette. Innovasjonsprosjektet innebærer en omstrukturering av de kommunale helse- og omsorgstjenestene mednye roller, omlegging av arbeidsmåter og samarbeidsrutiner. Det innebærer enholdnings- og kulturendring – fra en pleiekultur til en mestringskultur.Prosjektet er tungt forankret helt til topps i kommunens ledelse. Denneforankringen er nødvendig om resultatet skal bli vellykket.

 

Fordi hverdagsrehabilitering har vist seg å være ensuksessrik modell, er det mange som ønsker å starte med hverdagsrehabiliteringi norske kommuner. Det er imidlertid svært viktig at kommunene ikke bare larseg inspirere av Fredericia kommune, men nøye setter seg inn isuksesskriteriene, som er godt dokumentert av Dansk Sundheds­institut. Dersom innføring av hverdagsrehabilitering ikke planlegges eller gjennomføres godtnok, vil dette ikke gi de gevinster som Fredericia rapporterer. Kommunene viloppleve at deres form for «hverdagsrehabilitering» ikke fungerer.

 

Mer enn noengang gjelder kunnskapsbasert praksis – vi må bygge på erfaring og forskning somallerede eksisterer. Den er best dokumentert i danske, men også svenskestudier. Og det kommer til å bli et tema på vår egen fagkonferanse i 2013.

 

Siden vårt frokostseminar i april i fjor har NorskErgoterapeutforbund erfart en sterkt økende interesse forhverdagsrehabilitering fra Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- ogomsorgsdepartementet, Helsedirekto­ratet, KS, Norsk Fysioterapeutforbund, NorskSykepleier­forbund, Innomed og Arendalskonferansen. Represen­tanter fra mer enn30 norske kommuner har til nå kontaktet forbundet med spørsmål om hverdagsrehabilitering.

 

Det er viktig å nå kommunenes rådmenn, politikere oghelseledere med riktig og dokumentert kunnskap om hverdagsrehabilitering. Disse må spille på lag for å utvikle de kommunale tjenestene, ettersom det også erbehov for midler til oppstart. Etablering av hverdagsrehabilitering er ingenlettvint løsning, spesielt kreves ressurser til etablering og opplæring avtverrfaglige team. Del kunnskapen med dine ledere! Forbundet har oppdatertkunnskap på sine nettsider. Få med rådmenn og helse- og omsorgsledere til Arendalskonferansen i juni. Der blir hverdagsrehabilitering et viktig tema - og Norsk Ergoterapeutforbund er en samarbeidspartner til konferansen, spesieltknyttet til hverdagsrehabilitering.

Print