Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om arbeidshelse

Sentralstyret vedtok 27.8.2010 det politiske dokumentet "Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om arbeidshelse (word). Dokumentet presenteres i sin helhet her. I høyre menyfelt finnes også dokumentet "Dette kan ergoterapeuter bidra med til å fremme deltakelse i arbeidslivet" (word).  

Arbeid refererer til alle former for produktive aktiviteter som skaffer mennesker varer eller tjenester, både de som er lønnet og ikke lønnet. Arbeid er et uttrykk for personens rolle, posisjon og anerkjennelse i samfunnet. (Kielhofner 2002)

Norsk Ergoterapeutforbund mener at helse er aktivitet og deltakelse, og at helsen påvirkes av omgivelsene og av opplevelse av sammenheng. Ergoterapi er basert på kunnskap om menneskers grunnleggende behov for en meningsfull hverdag.

Norsk Ergoterapeutforbund mener at helse- og velferdstjenestene skal bidra til at den enkelte i størst mulig grad mestrer eget liv og gjennom deltakelse i arbeid kan ha en meningsfull hverdag. Tjenestene skal bidra til å redusere helsefarlige arbeidsplasser, fremme nærvær i arbeidslivet og unngå arbeidsrelatert sykefravær, uførhet og utstøting.

 

Retten og plikt til deltakelse i arbeidslivet

Alle har rett til deltakelse i arbeidslivet og arbeidslivet må tilrettelegges slik at det er mulig for alle mennesker å delta. Når forholdene er tilrettelagt er det en plikt å delta i arbeidslivet for alle som er arbeidsføre. Det er en nær sammenheng mellom arbeid og helse. Deltakelse i arbeidslivet sikrer inntekt og reduserer fattigdom, og er samtidig avgjørende for verdiskapingen i samfunnet. Norsk Ergoterapeutforbund vil bidra til å skape et samfunn som legger til rette for at alle skal kunne bidra til fellesskapet ut fra egne forutsetninger og ressurser.

 

Inkluderende samfunn og arbeidsliv

Norsk Ergoterapeutforbund vil ha et arbeidsliv som er trygt, fleksibelt og inkluderende, der alle gis mulighet til vekst og utvikling og hvor mangfold blir verdsatt. Det er alles ansvar å avsløre og motarbeide diskriminering, stigmatisering og ekskludering. Arbeidsvilkårene skal være tilpasset menneskers behov i ulike livsfaser og helsemessig tilstand og ta hensyn til ulik kulturell bakgrunn. Arbeidsdeltagelse og inkluderende arbeidsliv må gi plass for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og ulike helsemessige forutsetninger. Verdsetting av ulikheter og ulike former for ressurser er viktig for å skape reell inkludering. Like muligheter for alle innebærer å stille krav i forhold til forutsetningene.

Hele samfunnet, inkludert arbeidsplasser og arbeidsoppgaver, må planlegges og utformes slik at det ikke skapes unødvendige barrierer og belastninger. Dette betyr blant annet at bygninger, uteområder og transportmidler må utformes og etableres i tråd med prinsippene i universell utforming. Individuell tilgjengelighet på arbeidsplassen må sikres og dreier seg også om kommunikasjon, informasjonstilgang, mulighet for deltakelse på møter, møteplasser og sosiale tiltak sammen med kollegaer.

 

Helsefremming og forebygging

Det å være i arbeid kan i seg selv være helsefremmende. Fysisk, psykisk og organisatorisk arbeidsmiljø må være utformet slik at arbeidet skjer uten risiko for egen helse.

Norsk Ergoterapeutforbund mener det er mulig å forebygge arbeidsrelaterte plager og sykefravær ved å redusere eller fjerne risikofaktorer i arbeidsmiljøet.  Arbeidsnærvær fremmes ved en bedriftskultur og personalpolitikk som tar hensyn til den enkelte arbeidstakers muligheter og begrensninger. Forebyggende innsats på både individ-, gruppe- og systemnivå er helt avgjørende for å lykkes. Godkjent bedriftshelsetjeneste skal bidra til det helsefremmende og forebyggende arbeidet i den enkelte virksomhet.

 

Arbeidsrehabilitering

Norsk Ergoterapeutforbund legger til grunn at offentlige helse- og velferdstjenester må være av god kvalitet og være like tilgjengelig for alle. Norsk Ergoterapeutforbund mener at deltagelse i arbeidslivet skal være et viktig tema i all rehabilitering. Det må være et bredt spekter av arbeidsrelaterte tjenester for å imøtekomme ulike behov. Samfunnet skal yte helse og velferdstjenester som sikrer at den enkelte får en rask og tilpasset behandling, rask tilgang til hjelpemidler og tilrettelegging eller rehabilitering uten unødvendig fravær fra arbeid.

I tråd med lovverk og kunnskapsbasert praksis representerer arbeidstakeren selv en kunnskapsressurs i vurderingen av hvilken hjelp som skal ytes. Den enkeltes verdier, kultur og livssyn skal respekteres og tiltakene skal støtte arbeidstakers muligheter til å ta ansvar for egen arbeidssituasjon og eget liv.

En strukturert utredning er viktig slik at den enkelte blir gitt riktige tiltak til riktig tid. Fokuset på arbeidstakers ressurser og evner og å legge til rette for mestring, er kritiske faktorer for om resultatet blir tilbakeføring og deltakelse eller fravær og arbeidsuførhet. Dette gjelder både for deltakelse i det ordinære arbeidslivet og ved tilrettelagt arbeid.

Mennesker i yrkesaktiv alder med behov for bistand må få et tilbud om behovsrelatert oppfølging, enten man er i arbeid eller ønsker å komme inn i et arbeidsforhold. Det er nødvendig å utvikle gode samhandlingsstrukturer og -prosesser på tvers av etater og yrkesgrupper for å sikre arbeidsnærvær for flest mulig.

 

Vedtatt i Norsk Ergoterapeutforbunds sentralstyre 27.08.2010