Kontingent og medlemskap gjeldende fra 1. januar 2018

Status Beskrivelse Kontigent pr. mnd.
Yrkesaktiv I inntektsgivende arbeid. Kan være medlem uansett tittel og innhold i stillingen. 1,6 % av brutto inntekt.
Maks kr. 584,-
Ikke yrkesaktiv Ikke i inntektsgivende arbeid. Mottar ikke lønn. Kr. 58,-
Selvstendig næringsdrivende Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i forbundet kan innvilges selvstendig næringsdrivende som ikke kan få sine lønns‑ og arbeidsforhold ivaretatt av oss. Kr. 175,-
Faglig medlem Reservasjonsrett i forhold til fullt medlemskap i forbundet kan innvilges medlemmer som ikke kan få sine lønns‑ og arbeidsforhold ivaretatt av oss, eller når andre særlige grunner tilsier det. Faglig medlemskap innvilges av sentralstyret etter søknad. Kr. 292,-
Pensjonist Medlemmer som har gått av med full pensjon/tidligpensjon (AFP). Kr. 58,-
Lønnet permisjon NAV Medlemmer som har foreldrepenger som utbetales fra NAV. Medlemmet har fortsatt et arbeidsforhold. 1,6 % av brutto inntekt.
Maks kr. 584,-
Bosatt utland Ikke yrkesaktiv, bosatt i utlandet Kr. 58,-
Student Gjelder hele studiet og frem til 1. oktober det året man blir uteksaminert Kr. 540,-