Likelønn

Arbeidet med lik lønn for arbeid av lik verdi er et viktig og prioritert område. Det er ikke rimelig at kvinnedominerte utdanningsgrupper i sine stillinger skal tjene mindre enn ansatte i sammenlignbare stillinger. Derfor var likelønn et av våre hovedkrav inn til Unio i forbindelse med hovedtariffoppgjøret. Likelønnspørsmålet ble også et av grunnlagene for årets streik. I tilleggsprotokollen som la grunnlag for avblåsing av streiken fremgår det at Unio og KS enige om bl.a. at ”lønnsnivå og lønnsutvikling må bygge opp under likelønnskommisjonens prinsipper om likelønn, både gjennom sentrale og lokale forhandlinger. Det vil også være et viktig bidrag å prioritere de kvinnedominerte utdanningsgruppene lønnsmessig for å styrke kommunesektorens omdømme og bedre rekrutteringen.”

Likelønn må jobbes med lokalt

Slike ord gir forventninger. I tillegg til å jobbe med dette sentralt og sammen med Unio, er det viktig at det også lokalt er fokus på likelønnsproblemet. Det må jobbes med fra alle kanter hvis vi skal lykkes med å nå målet innen ikke altfor fjern fremtid. I den forbindelse er det viktig at de lokale tillitsvalgte skaffer seg oversikt over øvrige gruppers lønnsnivåer i egen virksomhet, i tillegg til at det gjøres et arbeid for å etablere avansementsstillinger også for våre grupper.

Unio utfordrer Likelønnskommisjonen

Unios innspill til Likelønnskommisjonen. Unio foreslår en plan for et lønnsløft på 15 prosent ut over de tradisjonelle lønnsoppgjørene for ansatte i kvinnedominerte grupper i offentlig sektor. Du finner lenke til Likelønnskommisjonens rapport og Unios innspill ved å klikke aktuelle lenker øverst til høyre.

Brev til statsministeren

Det fremgår av tilleggsprotokollen etter streiken at KS og Unio i fellesskap skal rette en henvendelse til statsministeren. Lenke til brevet finner du øverst til høyre.

Likestillingslovens § 5

Likestillingslovens § 5 pålegger arbeidsgiver å lønne kvinner og menn på samme måte uten hensyn til kjønn. Loven sier at "kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi".