Arbeidsavtalen - Nr 5 oktober 2010

Av advokat Jon Claudi, Advokatfirmaet Storeng,Beck & Due Lund ANS.

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter i arbeidsforholdet.  I tillegg til arbeidsmiljøloven finnes det også annen lovgivning, tariffavtaler forskrifter med mer som setter rammer for et arbeidsforhold.

Konkrete individuelle forhold egner seg ikke for regulering i lov eller i tariffavtale. Slike forhold løses bedre i individuelle avtaler mellom arbeidsgiver og den ansatte.
Arbeidsmiljøloven § 14-5 bestemmer derfor at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Det fremkommer også av samme bestemmelse at det er arbeidsgiver som har ansvaret for å utforme et utkast til arbeidsavtale.

Arbeidsmiljøloven § 14-5 er en ordensforskrift. Dette innbærer at det ikke medfører ugyldighet at det ikke er inngått skriftlig arbeidsavtale, men manglende skriftlighet kan føre til at avtalen blir tolket i arbeidsgiverens disfavør.

Ved tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker vil det derfor kunne brukes mot arbeidsgiver, at plikten til å inngå skriftlig arbeidsavtale ikke er overholdt.
Arbeidsmiljøloven § 14-6 oppstiller minimumskrav til innholdet av den skriftlige arbeidsavtalen. En arbeidsavtale skal etter denne bestemmelsen som et minimum innholde følgende;

 • partenes identitet
 • arbeidssted
 • arbeidsbeskrivelse, arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
 • forventet varighet dersom ansettelsesforholdet er midlertidig
 • bestemmelser om prøvetid
 • rett til ferie og ferieavvikling
 • oppsigelsesfrister
 • lønn
 • lengden og plasseringen av arbeidstiden
 • pauser
 • eventuelle arbeidstidordninger
 • opplysninger om tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Bestemmelsen stiller krav til at sentrale betingelser i ansettelsesforholdet er regulert i arbeidsavtalen.
Enkelte av nevnte forhold vil kunne være regulert i tariffavtaler som arbeidsgiver er bundet av. I slike tilfeller er det tilstrekkelig at arbeidsavtalen henviser til tariffavtalen.

Avtaleregulering av ferie, plassering av arbeidstid og pauser, kan gjøres ved at arbeidsavtalen henviser til lover, forskrifter eller tariffavtaler der dette er regulert. Det er for eksempel vanlig at arbeidsavtalen henviser til ferieloven.
Den skriftlige arbeidsavtalen skal i tillegg til de opplysninger som fremkommer som minimumskrav til arbeidsavtalen etter arbeidsmiljøloven § 14-6, også inneholde opplysninger om andre forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet.

Eksempler på slike forhold kan være konkurranseklausuler, bilgodtgjørelse, frynsegoder og eventuelle særlige tilpassninger.
Partene står også fritt til å ta inn mer detaljerte bestemmelser i arbeidsavtalen, enn det som fremkommer av arbeidsmiljøloven § 14-6. Forhold som er avtalt skriftlig på annen måte enn i arbeidsavtalen, og forhold som er avtalt muntlig vil også være bindende mellom partene. Tvilsrisikoen for forhold som er avtalt muntlig vil i stor grad bæres av arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøloven § 14-8 første punktum er en sentral bestemmelse, som det i praksis syndes mye mot. Denne bestemmelsen uttaler følgende:
”Endringer i arbeidsforholdet som nevnt i §§ 14-6 og 14-7 skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest en måned etter at endringen trådte i kraft.”
Denne bestemmelsen medfører at alle endringer i arbeidsforholdet skal inntas i arbeidsavtalen, uten hensyn til om endringene er vesentlige eller ikke. Det er ikke tilstrekkelig med brev fra arbeidsgiver. Endringene må nedfelles i selve arbeidsavtalen eller som tilleggsavtale til denne.

Det er viktig at arbeidstakeren er oppmerksom på sine rettigheter ved inngåelsen av arbeidskontrakter og ved endringer i ett eksisternede arbeidsforhold. Arbeidstakers rettigheter i denne sammenheng kan sammenfattes på følgende måte;

 • krav på arbeidsavtale
 • minimumskrav til innholdet i avtalen
 • endringer i arbeidsforholdet skal inntas i arbeidsavtalen

For ansatte er det selvsagt viktig avtalte betingelser og godtgjørelse tydelig fremkommer av arbeidsavtalen. Videre har den ansatte, både ved inngåelse av arbeidsavtale og ved endringer i en eksisterende avtale, rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant.  

Print