Håndtering av økonomi

Kaos

Penger bestemmer om du overlever. Hva innebærer dette for økonomiforvaltningen i foretaket ditt?

Økonomi er et sentralt element i det å drive som selvstendig næringsdrivende. Du må fakturere dem du har jobbet for, ta i mot og systematisere bankbilag (kvitteringer og utskrifter) og betale regninger. Alle disse bilagene skal påføres bilagsnummer og føres inn til en konto og ut fra en konto i regnskapet, eller debiteres/kreditteres som det også kalles.

Du kan velge å gjøre dette selv, eller du kan sette det bort til et regnskapsbyrå/ leie inn regnskapsfører. For de fleste som driver næringsvirksomhet er det svært nyttig å kunne en del om økonomi, regnskap, ligning osv. selv om en velger å få andre til å føre regnskapet. Det kan være lurt å ta et kurs i regnskap og årsoppgjør m.v., og føre bilagene selv. Ikke minst fordi det gir en god oversikt over økonomien i foretaket. Som en sikkerhet kan du for eksempel velge å leie inn en rådgiver som ser over årsoppgjøret og ligningen første gang.

Programvare til økonomiforvaltning

Det finnes mange gode regnskapsprogram som du kan kjøpe og abonnere på. De har ofte en god manual som forteller hvordan du skal føre bilag og lage faktura. Inkludert i abonnementet får du brukerstøtte, og du får tilsendt oppgraderinger etter hvert som reglene endres. Brukerstøtte sammen med manualen vil for de fleste være tilstrekkelig til å kunne klare det meste av økonomien i foretaket selv. Det forutsetter selvsagt at du er vant til å bruke data.

I et slikt program bør en sikre at det er funksjoner for:

  • Fakturering
  • Regnskapsføring og gjerne budsjettering
  • Årsoppgjør
  • Selvangivelsen med alle aktuelle vedlegg
Takster

Hva er det naturlig å ta for de tjenester du skal tilby? Det kunne være greit med faste takster som andre har laget, og som passer til alt. Men da ser en bort fra den viktigste faktor, nemlig markedet. Det nytter ikke å ha takster som er så høye at ingen kan eller vil betale det en krever. Og betalingsevnen og viljen vil variere fra oppdragsgiver til oppdragsgiver. Signalet du gir ved å ta for lave takster sammenlignet med andre konsulenter i markedet kan være at det synes som om en ikke verdsetter egen kompetanse.

Å ha privatpersoner som oppdragsgivere og derved betalere kan være et dilemma for en helsearbeider. En kan fort prise seg lavt eller regne for få timer fordi en opplever det som en belastning å kreve penger av folk som trenger helsetjenester. Hadde tilbudet vært plastisk kirurgi, ville det vært en annen sak, men ergoterapeuter gir som oftest tilbud til grupper som har store behov for helsetjenester og som ofte er i en vanskelig livssituasjon. Dette problemet kan trolig bare løses gjennom at det forhandles frem refusjonsordninger for ergoterapi finansiert gjennom Rikstrygdeverket for ergoterapitiltak.

Aktuelle takster bør henge sammen med hvilken kompetanse ergoterapeuten har både når det gjelder utdanningsnivå og erfaring.

Eksempler på takster for private ergoterapitjenester:

Konsulentbistand/terapi: 350-600 per time
Reisetid: 100-250 per time
Undervisning*: 200-400 per 15 minutter
Veiledning: 400-650 per time

* For-/etterarbeid inkludert. Takstene bør styres utfra ergoterapeutens kompetansenivå og oppdragsgivers betalingsmuligheter.

Se også «Honorar for undervisning, veiledning, konsulentoppdrag mv.» annet sted på nettsidene (åpnes i eget vindu).

Skatt og ligning

Som selvstendig næringsdrivende er det ingen som foretar skattetrekk for deg. Du betaler selv inn såkalt forhåndsskatt. Ligningskontoret kan sende deg innbetalingsblanketter til dette formål. Strengt tatt trenger du ikke betale skatten før fristen for å levere selvangivelse går ut året etter. Det påløper ingen renter før denne tid.

Egenkapital ved årets begynnelse sett i sammenheng med egenkapital ved årets slutt vil vise om foretaket går med et overskudd eller et underskudd.

I dette eksemplet er ikke fradrag og evt. beregning av personinntekt tatt med.

Å fylle ut selvangivelsen som selvstendig næringsdrivende kan oppleves vanskelig hvis en da ikke bruker et dataprogram som overfører tallene direkte fra regnskapet, evt. bruker et regnskapsbyrå. Selvangivelsen for en selvstendig næringsdrivende består for de fleste av fem skjemaer på til sammen 13 sider.

Slik regnes økonomien i et enmannsforetak:

Alle bruttoinntekter i foretaket i året – 330 000
Alle utgifter i foretaket – - 86 000
Netto resultat = 244 000
Skatt – - 97 600
Netto inntekt = 146 400
Merverdiavgift - moms

§ 5 i merverdiavgiftsloven spesifiserer hvilke typer virksomheter som faller innenfor eller utenforloven. For eksempel faller omsetning av helsetjenester, undervisningstjenester, sosiale tjenester,finansielle tjenester, museer, teatre, kunstnerisk fremføring, samleobjekter,fast eiendom helt utenfor loven. Virksomheter som bare har slikomsetning skal ikke registreres i merverdiavgiftsmanntallet, og har heller ikkerett på fradrag for inngående merverdiavgift.

Dersom virksomheten er momspliktig må den registreres i merverdiavgiftmanntallet dersom omsetningen overstiger kr. 50.000. Fakturaer som faktureres før denne grensen er eksklusiv moms. Dersom du er momspliktig må dulevere mva-oppgave seks 6 ganger i året etter fastsatte rutiner og terminer.

Print