Spesialistråd og spesialistkomiteer

Mandat og sammensetting

Spesialistrådet skal:

 • vedta/avslå innstilling fra spesialistkomite om godkjenning av nye ergoterapispesialister; med begrunnelse for avslag
 • evaluere spesialistgodkjenningsordningen og foreslå endringer
 • påse at spesialistkomiteene følger sammenlignbare kriterier for spesialistgodkjenning
 • foreslå generelle og spesifikke krav til spesialistgodkjenning til godkjenning i forbundsstyret
 • rapportere med årsmelding til forbundsstyret
 • informere forbundsstyret om godkjente ergoterapispesialister, som gjøres kjent på hjemmesidene

Sammensetting av spesialistrådet

 • Lederne i hver spesialistkomite utgjør spesialistrådet. En annen representant fra spesialistkomiteen kan møte som vararepresentant.
 • Minimum fire representanter fra de ulike spesialistkomiteene må være tilstede i spesialistrådet for at det skal være vedtaksført
 • Representant fra fagavdelingen er saksforbereder, ordstyrer og sekretær for spesialistrådet uten stemmerett.
 • Forbundsstyret er klageinstans

Spesialistkomiteer og - råd Landsmøteperioden 2017 - 2020

Spesialistkomiteene skal:

 • gjennomgå og vurdere individuelle søknader om spesialistgodkjenning ut fra gjeldende krav
 • utøve skjønn i forholdet til den enkelte søknad om å bli ergoterapispesialist
 • lage innstilling til spesialistrådet vedrørende godkjenning av nye ergoterapispesialister, med begrunnelse
 • gi innspill til spesifikke krav til spesialistgodkjenning innenfor de ulike områdene
 • melde behov for endringer av retningslinjer overfor spesialistrådet dersom faget utvikler seg vesentlig innen spesialitområdet

Spesialistkomiteene kan:

 • Være rådgivende instans eller høringsinstans for forbundsstyret i saker innen deres spesialistområde

Sammensetning av spesialiskomiteene

 • Det oppnevnes en spesialistkomite for hver spesialistområde til sammen 7 spesialistkomiteer
 • Spesialistkomiteer settes sammen av ergoterapeuter som har utmerket seg innen det aktuelle området, fortrinnsvis ergoterapispesialister
 • Spesialistkomiteene oppnevnes for en landsmøteperiode av Norsk Ergoterapeutforbunds forbundsstyre
 • Leder i spesialistkomiteene utpekes av Norsk Ergoterapeutforbunds forbundsstyre
 • Dersom et komitemedlem søker om spesialistgodkjenning skal søknaden administrativt behandles før vurdering i spesialistrådet