Ergoterapeuters kompetanse. Hva kan og gjør ergoterapeuter?

Last ned dokumentet "Kompetanser i ergoterapi".

Ergoterapeuter er mer opptatt av løsninger enn av problemer, og tenker annerledes enn andre helsearbeidere om aktivitet og funksjoner. Derfor starter ergoterapeuten samarbeidet med å spørre hva som er viktige aktiviteter i livet ditt.

Ergoterapeuten hjelper deg deretter med å trene og tilrettelegge aktivitetene i din hverdag. Hvis hjemmet ditt, eller jobben din må endres, kan ergoterapeuten bidra. Ergoterapeuten gjør det mulig for deg å begi deg fra den ene hverdagsaktiviteten til den andre.

Aktivitet og deltakelse for alle!

Utøvelsen av ergoterapeuters kompetanse skjer innenfor rammen av velferdssamfunnets utfordringer og utvikling. Disse er også beskrevet i Kompetansebeskrivelsene "Kompetanser i ergoterapi".

Ergoterapeuter:

 • Fremmer deltakelse og inkludering i hverdagslivet
 • Utvikler menneskets mestring
 • Tilrettelegger aktiviteter
 • Endrer omgivelser

Informasjonsmateriell om ergoterapi

Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig!

Kjernekompetanser i ergoterapi er kompetanse som kan forventes av alle ergoterapeuter. Målet er å skape deltakelse og inkludering eller enkelt sagt gjøre hverdagslivet mulig.

For å nå målene arbeider ergoterapeuter i forhold til de tre kompetanseområdene utvikling av menneskets mestring, tilrettelegging av aktiviteter og endring av omgivelser.

I tillegg har ergoterapeuter særlig kompetanse i løsningsrettet, kunnskapsbasert og samarbeidsorientert praksis.

Ergoterapeuters kompetanse

Spesialkompetanser i ergoterapi

Spesialkompetanser består av kjernekompetanser med en styrking innen de ulike fagområdene, og kan opparbeides gjennom grunnutdanning, praksiserfaring, kurs og/eller videreutdanning.

 • Allmennhelse. Inkluderer ergoterapi i kommunenes helse- og omsorgstjeneste, herunder hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.
 • Arbeidshelse. Inkluderer ergoterapi innen arbeidsdeltakelse, arbeidsrehabilitering, arbeidstrening og arbeidstilrettelegging, herunder tilbud i NAV, bedriftshelsetjeneste og arbeidstilsyn.
 • Barns helse. Inkluderer ergoterapi for helsefremming, forebygging, behandling og habilitering, herunder intervensjon for å forebygge ekskludering.
 • Eldres helse. Inkluderer ergoterapi for friske, skrøpelige og syke eldre, inkludert endring fra passiv til aktiv omsorg og deltakelse samt hverdagsrehabilitering.
 • Folkehelse. Inkluderer ergoterapeuters kompetanse innen helse i plan på alle nivåer, herunder universell utforming som virkemiddel. Rettet mot samfunn og individ.
 • Psykisk helse. Inkluderer ergoterapi for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer, herunder rehabilitering og tilrettelegging for mestring av hverdagslivet og inkludering i arbeidslivet.
 • Somatisk helse. Inkluderer ergoterapi for mennesker med ulike somatiske sykdommer og skader, herunder behandling, rehabilitering og tilpassing av omgivelsene.